Ak nás niečo skutočne baví, je veľká pravdepodobnosť, že v tom budeme úspešní. Základným predpokladom osobnostného či profesijného rastu je totiž vnútorná motivácia, vďaka ktorej ide všetko oveľa ľahšie. Ak ju v práci postrádate, možno je to pre vás prvý varovný signál toho, že niečo nie je v poriadku. Ak ňou prekvitáte, gratulujeme! Pravdepodobne ste našli svoju prácu snov. Nech už je to akokoľvek, z bodu A do bodu B sa dostanete len vtedy, ak preto niečo urobíte.

My sa snažíme obklopovať inšpiratívnymi ľuďmi, navzájom sa motivovať a predovšetkým, vytvoriť priestor na rozvoj. Veď predsa, kde je vôľa, tam je cesta 🙂 A tak majú barťania, okrem interných workshopov, prezentácií či webinárov, možnosť rozvíjať sa aj z pohodlia domova. Stačí, ak zavítajú na vzdelávací portál Skillmea a vyberú si niektorý z desiatok online kurzov z oblasti programovania, marketingu či dizajnu.

A prečo o tom vlastne píšeme? Asi ste už postrehli, že okrem interného vzdelávania iniciujeme aj to externé, ktoré sa týka širšej komunity. Radi inšpirujeme iných ľudí, a aj preto sme sa rozhodli, že sa o našu dobrú skúsenosť podelíme aj s vami. Stačí sa zapojiť do aktuálne prebiehajúcej súťaže o 2x predplatné na portáli Skillmea.

Nižšie nájdete pod­robné pra­vidlá sú­ťaže, ktorá prebieha na instagramovom profile @bart.sk_digital_products.

Súťaž o 2x predplatné na portáli Skillmea.
Súťaž o 2x predplatné na portáli Skillmea.

Pravidlá instagramovej súťaže

1. Zá­kladné in­for­má­cie
1.1 Organizátorom sú­ťaže je spo­loč­nosť bart.sk s.r.o. so sídlom: Pollova 1206/54, 040 18 Košice, zapísaná v registri Okr. súd Košice, odd. Sro, vl. č.16650/V, (ďa­lej len “organizátor”).
1.2 Ná­zov sú­ťaže je “Súťaž o 2x ročné predplatné na portáli Skillmea” (ďa­lej aj ako „Sú­ťaž“).
1.3 Súťaž sa začína 02.02.2023 a končí 09.02.2023 o 15:00 hod. Deň 02.02.2023 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 09.02.2023 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.
1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Ins­ta­gram a nemá s ňou žia­den vzťah. Ins­ta­gram nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.

2. Sú­ťa­žiaci
2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.ins­ta­gram.com/bart.sk_digital_products a v ter­míne od 02.02.2023 do 09.02.2023 do 15:00 hod označí do ko­men­tára pod sú­ťažnú fo­to­gra­fiu najviac jednu osobu a za­čne sle­do­vať označený instagramový účet @bart.sk_digital_products.
2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 18 ro­kov.
2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci organizátora, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.
2.4 Vy­hlá­se­nie sú­ťaže bude zve­rej­nené na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.ins­ta­gram.com/bart.sk_digital_products a to v konkrétny dátum, presnejšie 09.02.2023.

3. Pra­vidlá sú­ťaže
3.1 Každý sú­ťa­žiaci môže pri­dať pod sú­ťažný prís­pe­vok aj viac ko­men­tá­rov a označiť tak viac osôb.
3.2 Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré:
– zjavne ne­majú ni­jakú sú­vis­losť so sú­ťaž­ným prís­pev­kom,
– ob­sa­hujú vul­ga­rizmy alebo iné slovné spo­je­nia, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne ak­cep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou mo­rál­kou a eti­kou,
– ob­sa­hujú vy­hrá­ža­nie a/alebo iné po­dobné slovné útoky vrá­tane klam­li­vých in­for­má­cií o inej osobe,
– pod­ne­cujú k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, viery a ná­bo­žen­stva, po­li­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, ná­rod­ného alebo so­ciál­neho pô­vodu, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo k et­nic­kej sku­pine,
– pro­pa­gujú ná­vy­kové látky alebo zľah­čujú ná­sledky ich uží­va­nia,
– ohro­zujú fy­zický, psy­chický a/alebo mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých,
– na­vá­dzajú iné osoby na ne­mo­rálne ko­na­nie alebo na ko­na­nie, ktoré je v roz­pore so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
– sú v roz­pore s tý­mito pra­vid­lami a/alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
– or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie.
3.3 Vý­her­co­via Sú­ťaže budú ur­čení lo­so­va­ním spo­me­dzi všet­kých Sú­ťa­žia­cich za­po­je­ných do sú­ťaže.

4. Vy­hlá­se­nie vý­her­cov a odo­vzdá­va­nie vý­hier
4.1 Vý­herca a osoba označená vo výhernom komentári vy­hrajú polročné predplatné na portáli Skillmea.
4.2 Or­ga­ni­zá­tor bude žre­bo­vať vý­hercov dňa 09.02.2023. Or­ga­ni­zá­tor vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu zve­rej­ne­ním jeho používateľského mena v príbehoch ins­ta­gra­mo­vej stránky https://www.ins­ta­gram.com/bart.sk_digital_products/ a sú­časne ho kon­tak­tuje pro­stred­níc­tvom sú­krom­nej správy.
4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju nadobudne.
4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom emailu.
4.5 V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.
4.6 Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
4.7 Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
4.8 V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
4.9 Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

5. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže
5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany or­ga­ni­zá­tora, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách.
5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady Sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia, a to tak, že zmenu vy­hlási or­ga­ni­zá­tor na we­bo­vej stránke www.blog.bart.sk, kde sú k dis­po­zí­cii platné a úplné pra­vidlá.
5.3 Or­ga­ni­zá­tor je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v Sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so Sú­ťa­žou. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo Sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel Sú­ťaže.

 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely spotrebiteľskej súťaže: „Súťaž o predplatné na portáli Skillmea.

1. Účel spracovania Vašich osobných údajov
1.1 Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre účely realizácie spotrebiteľskej súťaže organizovanej našou spoločnosťou bart.sk, s.r.o. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy media@bart.sk.
Súťažiaci udeľuje Organizátorovi  pre prípad, že sa stane výhercom niektorej  z cien, súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na Instagramových stránkach. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži.  

2. Rozsah a doba spracúvaných osobných údajov
2.1 Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (spracovávané osobné údaje Súťažiacich: prezývka / používateľské meno na sociálnej sieti Instagram, spracovávané osobné údaje výhercov: meno, priezvisko, úplná e-mailová adresa) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutne nutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas predtým písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané iba pre potreby Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely.

3. Vaše práva
3.1 Ako účastník Súťaže ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracovávame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

– na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracovania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, na prístup k Vašim osobným údajom,
– na opravu Vašich osobných údajov,
– na výmaz Vašich osobných údajov,
– na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
– právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracovanie bolo obmedzené,
– na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracovanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
– právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak je spracovanie realizované na základe oprávneného záujmu,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracovania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracovania osobných údajov.

4. Odvolanie súhlasu
4.1 Pokiaľ Súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov po skončení Súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Môže tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: media@bart.sk
4.2 V otázke spracovania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR sa môžete na spoločnosť bart.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť.

5. Záverečné ustanovenia
5.1 Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého Súťažiaceho zo Súťaže.
5.2 Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke organizátora www.blog.bart.sk. V prípade rozporu medzi textom skrátených Pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá.
5.3 Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Instagram. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Instagram, Instagram Inc. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/bart.sk_digital_products.